Stowarzyszenie Nowe Życie

 

O NAS

Stowarzyszenie „Nowe Życie” powstało w maju 2001 roku. Jest inicjatywą o charakterze chrześcijańsko-społecznym, w skład której wchodzą ludzie o szczerym i otwartym sercu.

Pragniemy pomagać ludziom będącym w trudnych sytuacjach życiowych. Chcemy dzielić się tym, co mamy i tym, co sami otrzymujemy. Chcemy nieść pomoc słabszym i uboższym. Pomoc o charakterze materialnym i finansowym oraz chcemy wspierać dobrym słowem.

Naszym celem jest przede wszystkim pomoc społeczna, rodzinom, kobietom/mężczyznom samotnie wychowującym dzieci, ludziom bezrobotnym w aktywizacji zawodowej, ludziom wychodzącym z nałogów, którzy chcą zacząć od nowa. Zależy nam na wyrównaniu szans tych ludzi w środowisku społecznym, przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, na działaniach mających na celu integrację, reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy lub zagrożonych zwolnieniem z pracy, pomoc w zdobywaniu przez nich wiedzy i kwalifikacji.
Pragniemy podejmować się działań na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn, równoważenia roli wychowawczej i pracy zawodowej kobiet i mężczyzn oraz działań mających na celu poprawę sytuacji kobiet i przeciwdziałania przemocy wobec kobiet.
Chcemy otoczyć opieką również tych uboższych, poprzez pomoc rzeczowa w formie ubrań, odzieży, środków czystości, artykułów spożywczych.